God aanbidden doen we samen

Openbaring geeft een prachtig inkijkje in de hemel en de eredienst daar. Johannes beschrijft wat hij ziet: “een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal”. In het wit gekleed staan mensen voor Gods troon en aanbidden Hem. Samen geven ze God de eer voor hun redding.

Dit visioen van Johannes is een van de teksten die de wereldzending inspireren. Het is de vervulling van de belofte aan Abraham dat alle volken gezegend zullen worden. De vervulling van de grote opdracht uit Matteüs 28 dat alle volken discipelen van Jezus moeten worden. Dit is ook het doel van de kerk: Gods goede nieuws verkondigen aan alle volken, in alle landen, aan elke stam en in elke taal. Totdat iedereen God kan aanbidden en eren. Daarom gaan christenen naar afgelegen gebieden om de Bijbel te vertalen in nog ongeschreven talen. Daarom gaan christenen naar gebieden waar de mensen nog niet gehoord hebben van Gods goede nieuws.

Wereldzending

In de zendingsgeschiedenis had eerst Europa een grote rol. Daarna werd Noord-Amerika een drijvende kracht achter de wereldzending. Tegenwoordig zijn de kerken uit het mondiale zuiden up and coming. Zending gaat van overal naar elke plaats. De hele wereldwijde kerk doet mee. Elk land is zendingsveld. Als we streven naar de vervulling van het visioen van Johannes moeten we dat doen op Gods manier: door elkaar te dienen en de minste te willen zijn (Mar.10:42-45), zonder geldingsdrang en eigenwaan de ander hoger achten dan onszelf (Fil.2:1-4). Als zendeling uit een dominant werelddeel die zichzelf nog regelmatig als superieur presenteert, moet ik heel bewust ruimte geven aan mijn collega’s uit minder gewaardeerde werelddelen.

Universele kerk

Het is essentieel te beseffen dat we allemaal deel uitmaken van de universele kerk. We zijn allemaal deel van het lichaam van Christus. Christus is voor iedereen gestorven, dat hadden we allemaal nodig. De opdracht van God om alle volken tot discipelen te maken geldt voor elke kerk, elk volk, elke christen evenzeer.

Vanuit deze visie is de verscheidenheid aan stammen, talen en culturen een uitdrukking van Gods grootheid als Schepper. God aanbidden doen we samen in onze diversiteit en door onze diversiteit.

Blad Dienst nr. 01 2021